10.6.22

Obrazoborectvo

Obrazoborectvo. Organizované ničenie katolíckych obrazov (alebo Beeldenstorm) sa prehnalo holandskými kostolmi v roku 1566. zdroj : wiki - Kresťanstvo v 16. storočí

       V mnohých protestantských vyznaniach existuje prísny zákaz posvätných obrazov a toto presvedčenie je často predmetom sporov s katolíkmi. 

     Presvedčenie o potrebe ničenia posvätných obrazov sa zrodilo v prvej polovici 8. storočia a začalo ako politicko - náboženské hnutie, ktoré sa rozvíjalo v Byzantskej ríši, kým II. Nicejský koncil v roku 787 neskončil tieto polemiky. 

      Výraz obrazoborectvo - ikonoklazmus pochádza z gréckeho „eikon“, čo znamená „obraz“, a „klaio“, čo znamená „rozbiť“, keďže obrazoborci sú tí, ktorí „rozbíjajú obrazy“. A to nielen v prenesenom, ale v histórii aj v materiálnom zmysle, o čom smutne svedčia aj súčasné správy o ničení v sýrskych archeologických náleziskách fanatickými islamskými teroristami. 

     Kresťanské komunity vždy používali obrazy, len si spomeňte na katakomby z 2. a 3. storočia, v ktorých nájdeme fresky predstavujúce Krista alebo Presvätú Bohorodičku, ale tiež rybu, chlieb a kotvu. Po Konštantínovom edikte o slobode z roku 313 sa tieto reprezentácie začali viac rozširovať so začiatkom výstavby kostolov.  

História heretického obrazoborectva,
L. Mayenburg, Amsterdam, 1685, 
zdroj: www.webumenia.sk

     Ikonoklastická zúrivosť teda dopadá na kresťanstvo úplne nečakaným spôsobom a historicky sa začína z iniciatívy byzantského cisára Leva III. Isaurica, ktorý nastúpil na trón v roku 717, a ktorý v roku 726 vydal prvý ikonoklastický edikt

      Všetky posvätné obrazy museli byť zničené, počnúc obrazom Krista, v tom čase veľmi uctievaným v Konštantínopole, ktorý bol umiestnený na bronzovej bráne cisárskeho Veľkého paláca - Chalké. 

      Historici veľa diskutovali o tom, čo mohlo byť príčinou tejto iniciatívy Leva III. a najuznávanejší názor dáva cisárovmu konaniu takmer čisto politický nádych. Tento ikonoklastický obrat sa väčšinou považuje za extrémny pokus cisára ochrániť jednotu ríše tým, že sa podriaďuje rozšírenému odsúdeniu posvätných obrazov.

       To sa vytvorilo vo východnej časti ríše a podporovali ho biskupi Ázie. A bolo to tiež kvôli silnému tlaku vyvíjanému moslimskými arabmi. Islam je totiž  ikonoklastickým náboženstvom, v ktorom je zakázané nielen akékoľvek zobrazenie Boha (Alaha), ale aj proroka Mohameda.

      Proti kultu posvätných obrazov tiež ostro vystupoval značne rozšírený paulicianizmus - heretické kresťanské hnutie. 

      Ale aj postava samotného cisára, jeho výchova a ambície mali svoju váhu. Lev III. mal manichejské intelektuálne vzdelanie, v ktorom je hmota škodlivá. Teda Kristovu prirodzenosť považoval výlučne za božskú, a preto považoval za nezmyselné reprezentovať jeho ľudskú prirodzenosť. No popri tom všetkom netreba podceňovať typickú vôľu cisárov považovať sa za veľkých náboženských reformátorov a rozšíriť tak svoju moc aj na systém kláštorov, veľkých „výrobcov“ posvätných ikon. 

      V roku 726 sa preto začalo ničenie posvätných obrazov, postavy Krista a svätých boli vytrhnuté z rukopisov, relikvie hodené do mora, a to spôsobilo zničenie obrovského literárneho a umeleckého dedičstva

     Tí, ktorí vzdorovali takémuto ničeniu, boli prenasledovaní, väznení, mučení a dokonca zabíjaní. Dokonca aj konštantínopolský patriarcha, ktorý nebol proti kultu obrazov, bol vyhostený a nahradený iným patriarchom Anastasiom, ktorý bol cisárovi naklonený (Georg Ostrogorsky - Dejiny Byzantskej ríše, Miláno, Einaudi, 1968, s. 150). 

     Napriek tomu všetkému došlo k ľudovým revoltám a predovšetkým k reflexii biskupov a veľkých teológov, najmä Jána Damascénskeho, ktorí proti tejto ikonoklastickej zúrivosti bojovali konštatovaním, že neexistuje žiadne uctievanie obrazov, teda „ikonoléria“ z r. gréckeho „latria“, adorácia, ale úcta, to je „ikonodúlia“ z gréckeho „dulia“, ktorá má presne tento význam. Uctievanie sa netýka samotného obrazu, ale toho, koho predstavuje, preto je kult obrazov relatívnym kultom, teda obrazy ako most, moment prechodu k tým, ktorých tento obraz predstavoval.

      Vtedajší pápeži okamžite odsúdili ikonoklasmus. Gregor II., ktorý bol pápežom v rokoch 715 až 731, odsúdil edikt cisára Leva III. a jeho nástupca Gregor III., ktorý bol pápežom v rokoch 731 až 741, toto odsúdenie zopakoval. Cisár reagoval na tieto cenzúry násilne, a to natoľko, že plánoval nechať zabiť Gregora II. a zmocniť sa pápežského majetku v Kalábrii a na Sicílii. (Giorgio Ravegnani - Byzantínci v Taliansku) 

      V roku 814 sa cisár Lev V. Arménsky, znepokojený napätím spôsobeným evakuantmi ikonoklastického vierovyznania, ktorí pochádzali z krajín okupovaných arabmi, rozhodol vyriešiť nezhody opätovným zavedením obrazoboreckého režimu. Po rôznych udalostiach sa však v roku 842 otázka definitívne vyriešila, keď cisárovná Theodora, regentka za svojho maloletého syna Michala III., proti ikonoklastickej politike, zosadila patriarchu Jána VII. Grammatica a nahradila ho ikonodulom, teda za uctievanie posvätných obrazov, Metodom I., ktorý navždy odsúdil ikonoklasmus.

      Z čisto biblického hľadiska by ikonoklasmus našiel svoj základ v zákaze akéhokoľvek umeleckého znázornenia fyzického aspektu Boha, ktorý je prítomný v Tóre, v Starom zákone a v Koráne (Exodus 20,1-6). 

      Toto prikázanie teda prevzala v protikatolíckom zmysle práve protestantská reformácia v 16. storočí, nie tak Martin Luther, ale skôr Ulrich Zwingli, ktorý vylučuje obrazy zo švajčiarskeho protestantizmu, a Andrea Carlostadio v Nemecku. 

obraz holandského reformačného ikonoklasmu (Beeldenstorm):
Prvé roky holandskej revolúcie (1555-1568), Elsevier, Rotterdam 1882, zdroj : wikipedia

      Katolícka cirkev reagovala na tieto prístupy Tridentským koncilom, ktorý pripomenul druhý Nicejský koncil a potvrdil, že posvätným obrazom: „treba pripisovať náležitú česť a úctu: určite nie preto, že by sa v nich verilo, že je v nich nejaké božstvo alebo cnosť, pre ktorú by mali byť uctievané; alebo (z dôvodu), že by sme ich mali o niečo žiadať alebo dôverovať obrazom, ako to kedysi robili pohania, ktorí vkladali nádej do modiel, ale pretože česť, ktorá sa im pripisuje, sa vzťahuje na prototypy (vzory), ktoré predstavujú.  Prostredníctvom obrazov, ktoré bozkávame a pred ktorými stojíme a skláňame sa k zemi, sa klaniame Kristovi a uctievame svätých, ktorých podobu ukazujú. Toto už povoľujú dekréty koncilov - najmä tie z druhého Nicejského koncilu - proti odporcom posvätných obrazov “ (Tridentský koncil, zasadnutie XXV, 3. – 4. decembra 1563).

      Protestanti čítali prikázanie Exodus 20 príliš v zúženom význame. V skutočnosti nie je zákaz posvätných obrazov absolútny, v skutočnosti sú v mnohých častiach Biblie obrazy, ak nesúvisia s uctievaním modiel. (Pozri články: Zakazuje Boh robiť rytiny?  a  Obrazy.)       

     Predpis Exodu sa teda týkal primitívnych ľudí s tvrdou šijou, ktorí, žijúci medzi modloslužobnými národmi, nedokázali rozlíšiť medzi obrazom a archetypom, ktorý obraz sám predstavoval. 

      Obraz je zduchovnený a premenený, aby nás priviedol ku kontemplácii neviditeľného

     Je to vtelenie Krista, ktoré vrhá nové svetlo - Mojžišov zákon je prekonaný a pravé poznanie Boha nás oslobodzuje od modlárstva. Kristus je obrazom Otca a hovorí: 

„Kto mňa vidí, vidí Otca“ 
(Jn 14, 9).


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára