18.6.23

Mikuláš Koperník sa bál zverejniť svoje učenie ?

Mikuláš Koperník
zdroj : Depo

         Koperník šíril svoje myšlienky od roku 1514, ale Katolícka cirkev sa k odsúdeniu jeho heliocentrickej kozmológie nedostala až do príkazu inkvizície proti Galileovi v roku 1616. 

       Ak sa Cirkev staviala proti vede a odsúdila akúkoľvek myšlienku, ktorá bola v rozpore s Bibliou, prečo potom to storočné meškanie? A prečo nikdy neprenasledovala samotného Koperníka? 

      Mnohí ateisti to vysvetľujú tvrdením, že svoje myšlienky utajoval a svoju knihu vydal, až keď bol na smrteľnej posteli, aby unikol pred hnevom Cirkvi. Realita je celkom iná.

zdroj : Wikipedia

        Myšlienka, že Koperník žil v strachu pred Katolíckou cirkvou a v dôsledku toho udržiaval svoju heliocentrickú teóriu v tajnosti, má dlhú históriu a jej najvýznamnejším raným zástancom bol notoricky známy polemik 19. - teho storočia Andrew Dickson White. Bol to Whiteov opus z roku 1896  História vojny vedy s teológiou v kresťanstve, ktorý spolu s Johnom Williamom Draperom s jeho Dejinami konfliktu medzi náboženstvom a vedou (1874) vytvorili tézu o konflikte - Draper - White Thesis so svojím nevkusným rozprávaním o náboženstve, ktoré sa neustále snaží zabrániť pokroku vedy. 

zdroj : Wikipedia

      Napriek skutočnosti, že historici vedy 20. storočia rozobrali tvrdenia Whitea a Drapera a odmietli Konfliktnú tézu, prenikla do všeobecného vnímania histórie vedy, a to z veľkej časti vďaka tomu, že ju šírili významní vedci ako Carl Sagan, Stephen Hawking a Neil deGrasse Tyson.

zdroj : Wikipédia

       Výsledkom je, že táto vyvrátená myšlienka je bez pochybností prijímaná mnohými ateistami, ale aj kresťanmi, spolu s jej mytológiou, ktorú tvoria Whiteove a Draperove knihy. A to zahŕňa Whiteovu verziu príbehu o Koperníkovi a vydanie jeho De revolutionibus orbium coelestium v ​​roku 1543 na smrteľnej posteli.

Andrew Dickson White vo svojej kancelárii
zdroj : Wikimedia commons
 
      White rozpráva o Koperníkovi, že len "povedal svetu pravdu, teraz tak bežnú, vtedy takú ohromujúcu, že slnko a planéty neobiehajú okolo Zeme, ale že Zem a planéty sa točia okolo Slnka“.  (Warfare, s. 24)
      White informuje svojich čitateľov, že Koperník bol „profesorom v Ríme, ale keď v ňom táto pravda narastala, zdalo sa, že cítil, že v Ríme už nie je v bezpečí“ (s. 25) 
       Potom zobrazuje Koperníka, ako tají svoju radikálnu teóriu strachu a hovorí „viac ako tridsať rokov driemalo v mysliach Koperníka a priateľov, ktorým to súkromne zveril“ (s. 25)

        Neskôr prichádza vyvrcholenie tohto príbehu, keď sa Koperník 24. mája 1543 konečne zmocní tlačeného vydania svojho majstrovského diela na smrteľnej posteli. "O niekoľko hodín neskôr bol mimo dosahu tých pomýlených, svedomitých mužov, ktorých svedomie by zničilo jeho povesť a možno by mu zničilo život." (s. 27)
     Vo Whiteovom dramatickom prerozprávaní sa Koperníkovi podarilo uniknúť cenzúre Cirkvi a inkvizícii iba prostredníctvom utajovania, úskokov a odďaľovania zverejnenia až do svojej smrti. 

       Táto nálepka tajomstva a intríg sa od roku 1896 už mnohokrát zopakovala a vstúpila do folklóru, ktorý u mnohých ľudí tvorí chápanie dejín vedy. 

 
Edward Babinski
zdroj : History...
      Aj ateistický autor Edward T. Babinski, zopakoval príbeh o publikácii na smrteľnej posteli:„Koperník odmietol zverejniť svoj rukopis o svojej heliocentrickej teórii skôr, ale čakal a čakal a bol by čakal, kým by nezomrel, ale nejaký statočný protestant na ňho naliehal, aby ho zverejnil, čo sa aj stalo, tesne pred Koperníkovou smrťou. Ak bola Cirkev taká neutrálna a dokonca provedecká, prečo by čakal ?"

       Rovnako ako mnohé ďalšie mýty, má aj tento príbeh svojho vznešeného racionalistického hrdinu a kresťanských darebákov, a nakoniec morálny a šťastný koniec. Och, tieto pseudohistorické rozprávky...

❁  ❁  ❁

       Koperník bol mužom svojej doby a celý život bol oddaným katolíkom. Narodil sa 19. februára 1473. Keďže otec mu zomrel, staral sa o neho strýko, ktorý bol biskupom. Od roku 1491 študoval na Univerzite v Krakove. Táto univerzita bola známa ako centrum moderného astronomického štúdia a neskoršie tradície naznačujú, že Koperníka si vzal pod krídla  Albert Brudzewski - profesor aristotelovskej filozofie a uznávaný matematik a astronóm. Koperník opustil Krakov bez ukončenia štúdia, aby sa ujal funkcie kanonika pod vedením svojho strýka, biskupa z Warmie. 
          Ale to sa oneskorilo, a tak ho strýko poslal do Talianska, aby študoval kánonické právo. Koperník študoval na univerzite v Bologni od roku 1496 do začiatku roku 1501, no nezdá sa, že by mal veľké nadšenie pre kanonické právo, keďže navštevoval aj prednášky z humanitných vied a astronómie. Renesančné Taliansko bolo epicentrom humanistického nadšenia pre grécku a rímsku literatúru a zdá sa, že Koperníkovi sa tam darilo.
        V roku 1500 navštívil Rím, kde zostal niekoľko mesiacov a mal súkromné ​​prednášky o astronomických výpočtoch, ktoré mali veľký ohlas. V roku 1501 sa vrátil do Warmie, ale ešte v tom roku sa vrátil do Talianska, opäť na popud svojho strýka, aby študoval medicínu v Padove a dokončil doktorát z kánonického práva a na jeseň roku 1503 sa definitívne vrátil do rodného Pruska.

      Ako chránenec mocného biskupa, mohol byť Koperník funkcionárom, pričom by mal vedeckú prácu len ako zábavu. Istý čas tak aj urobil, ale zostal zapojený do vtedajších astronomických štúdií. 


Pred rokom 1543

     Koperník pracoval na matematickej analýze a komentároch k Ptolemaiovskému modelu, u ktorého narastala nespokojnosť s presnosťou a užitočnosťou modelu. Bol to model, ktorý bol akceptovaný už viac ako tisíc rokov a bol založený na fyzikálnych princípoch, ktoré sa datovali na viac ako 300 rokov.
       Stále sa zvyšovala potreba, aby bola astronómia presná a jedným z dôvodov bolo, že Juliánsky kalendár naliehavo potreboval reformu. 

     Aj iné princípy boli ohrozené. Napríklad Nicolas Oresme analyzoval dôkazy pre a proti myšlienke dennej rotácie Zeme vo svojom  Livre du ciel et du monde. 
       Mnohí pochopili, že Ptolemaiovský model možno nahradiť niečím lepším. Tomáš Akvinský napísal : „Predpoklady, ktoré títo astronómovia vymysleli, nemusia byť nevyhnutne pravdivé; lebo možno sa javy hviezd dajú vysvetliť na nejakom inom pláne, ktorý ešte ľudia neobjavili.“ (De coelo , II.17)

       Špekulácie o pohybe Zeme pokračovali, pričom Mikuláš Kuzanský do svojej koncepcie nekonečného a neohraničeného vesmíru zahrnul myšlienku De docta ignorantis (1440). Okolo roku 1518 Celio Calcagnini z Ferrary napísal esej s názvom  Quod Coelum stet, Terra autem moveatur (Kým nebo stojí, zem sa hýbe), ktorá vyšla v Bazileji v roku 1544. Žiadneho z týchto autorov neodsúdila žiadna kresťanská cirkev.

      Koperník nebol ani prvým človekom, ktorý zverejnil alternatívu k ptolemaiovskému modelu. V roku 1538, päť rokov pred vydaním De revolutionibus, Giralamo Fracastoro publikoval  Homocentricu.
       Neexistoval teda žiadny dogmatický imperatív alebo doktrinálna bariéra proti tomu, aby niekto prišiel s lepšou teóriou a mnohí sa už pohrávali s inými modelmi. Ale skutočnosť, že niekoľko interpretácií biblických veršov sa v scholastickej syntéze zhodovalo s Aristotelom, zotrvačnosť proti prevráteniu ptolemaiovského modelu ešte zdržiavala. 

       Koperník sa ho aj tak rozhodol prevrátiť. Zdá sa, že svoj rukopis, s niektorými neskoršími úpravami, dokončil už okolo roku 1532. 

        White vo svojej  Vojne vedy s teológiou, hovorí o tomto období, že Koperník utiekol z Ríma, pretože „už nebol v bezpečí“, a potom svoje myšlienky skrýval a zdieľal ich len s niekoľkými dôveryhodnými priateľmi. A to až kým ich nezmarila Katolícka cirkev, takže si ponechal publikáciu svojej knihy až do smrti. Jedným slovom: Nie. 

       Na začiatok si povedzme, že Koperník rozhodne svoje myšlienky neutajoval. Nielenže o nich veľa diskutoval so svojím okruhom priateľov na celom kontinente, ale okolo roku 1512 napísal aj osemkapitolové zhrnutie svojej teórie – takzvaný Commentariolus, ktorý potom koloval v nepublikovanej forme medzi zainteresovanými astronómami a matematikmi.

Mikuláš Koperník
zdroj : Nový svet

        V Ríme boli nadšení. V roku 1533 nemecký učenec a teológ Johann Albrecht Widmanstadt (alebo Widmannstetter) slúžil ako sekretár pápeža Klementa VII. a bol pozvaný pápežom, aby predniesol prednášku o Koperníkovej teórii. Widmanstadt mal vo vatikánskych záhradách aspoň jednu prednášku (alebo to mohla byť séria) pre pápeža a popredných členov kúrie a pápežského dvora vrátane kardinála Franciotta Orsiniho, kardinála Giovanniho Salviatiho, biskupa z Viterba Giampietra Grassiho a pápežovho lekára Matteo Cortea. 
      Pápež bol fascinovaný teóriou a Widmanstadta, ktorý bol slávnym orientalistom a grékofilom, odmenil vzácnym rukopisom Alexandra z Aphrodisias - De sensu et sensibili, pričom Widmanstadt na jej titulných stranách hrdo uvádza okolnosti, za ktorých tento dar dostal.

          Widmanstadt pokračoval ako pápežský sekretár Klementovho nástupcu, pápeža Pavla III., a potom po roku 1535 kardinála Nikolausa von Schönberga. Pravdepodobne od Widmanstadta sa von Schönberg dozvedel o Koperníkovej teórii, čo ho viedlo k tomu, že napísal Koperníkovi, aby ho povzbudil, aby vydal svoju knihu. :
          „Pred niekoľkými rokmi sa ku mne dostala správa o vašej odbornosti, o ktorej každý neustále hovoril. Vtedy som si vás začal veľmi vážiť a tiež blahoželať našim súčasníkom, medzi ktorými ste mali takú veľkú prestíž. Pretože som sa dozvedel, že ste nielen nezvyčajne dobre ovládali objavy starých astronómov, ale sformulovali ste aj novú kozmológiu. V ňom tvrdíte, že sa Zem hýbe; že slnko zaberá najnižšie, a teda centrálne miesto vo vesmíre; že ôsme nebo zostáva večne nehybné; a že spolu s prvkami zahrnutými v jeho sfére sa Mesiac, ktorý sa nachádza medzi nebom Marsu a Venuše, obieha okolo Slnka v období roka. Tiež som sa dozvedel, že ste napísali výklad celého tohto systému astronómie.
      Preto vás s maximálnou vážnosťou prosím, najučenejší pane, ak vám nebudem robiť nepríjemnosti, aby ste tento svoj objav oznámili učencom a čo najskôr mi poslali svoje spisy o sfére vesmíru spolu s tabuľkami a čímkoľvek iným čo máte, čo sa týka tejto témy. Okrem toho som dal pokyn Theodorikovi z Redenu, aby všetko skopíroval vo vašich priestoroch na moje náklady a odoslal mi. Ak uspokojíte moju túžbu v tejto veci, uvidíte, že máte do činenia s mužom, ktorý je horlivý pre vašu povesť a dychtivý urobiť spravodlivosť pre taký skvelý talent. Lúčim sa." 

Rím, 1. novembra 1536

       Takže vidíme, že myšlienka, že Koperník sa bál náboženského prenasledovania, je čistou fantáziou. Neexistujú žiadne dôkazy, ktoré by podporovali Whiteovo tvrdenie, že v roku 1503 nejakým spôsobom utiekol z Ríma a svoju teóriu celkom zjavne nijako netajil – bola známa sieti vedcov po celej Európe a prostredníctvom nich a jeho zhrnutia v  Commentariolus, širšej skupine zainteresovaných intelektuálov. 
        Katolícki aj protestantskí učenci poznali jeho teóriu dávno pred rokom 1543 a medzi tých, ktorí prejavili veľký záujem a obdiv, patrili viacerí biskupi, traja kardináli a samotný pápež. 
       Po povzbudení rôznych podporovateľov a nadšenej podpore kardinála von Schönberga, však Koperník ešte niekoľko rokov váhal. 

       Aký bol dôvod? Keď Koperník píše neskôr, vo svojom úvode  knihy De revolutionibus pápežovi Pavlovi III., dáva nám pohľad na skutočný príčinu svojho váhania:
       „Tí, ktorí vedia, že konsenzus mnohých storočí schválil koncepciu, že Zem zostáva v pokoji uprostred neba, pretože jej stred by, uvažoval som, považovali za šialené vyhlásenie, keby som vyslovil opačné tvrdenie, že Zem sa pohybuje. Preto som dlho uvažoval, či vydať zväzok, ktorý som napísal na dôkaz pohybu zeme, alebo radšej nasledovať príklad Pytagorejcov a niektorých iných, ktorí tajomstvá filozofie odovzdávali iba príbuzným a priateľom, nie písomne, ale ústne...“
       To vlastne robil v rokoch 1503 až 1543, hoci jeho Commentariolus znamenal, že prenos nebol úplne ústny. Publikovanie by teóriu otvorilo analýze a kritike zo strany všetkých. Koperník vedel, že to znamená širšie, kritickejšie publikum, ktoré nezdieľa postoje jeho intelektuálneho okruhu. Takže Koperník pokračuje :
         „[Starí pytagorejci] chceli, aby sa veľmi krásne myšlienky, ktoré dosiahli veľkí muži hlbokej oddanosti, nezosmiešňovali tými, ktorí sa zdráhajú namáhať sa energicky v akomkoľvek literárnom úsilí, pokiaľ to nie je lukratívne; alebo ak sú povzbudzovaní k nezištnému štúdiu filozofie nabádaním a príkladom iných, no pre svoju tuposť mysle hrajú medzi filozofmi rovnakú úlohu ako trúdy medzi včelami. Keď som zvážil tieto úvahy, pohŕdanie, ktorého som sa mal dôvod obávať kvôli novosti a nekonvenčnosti môjho názoru, ma takmer primälo k úplnému opusteniu práce, ktorú som podnikol."

         Síce, tu Koperník označil svojich potencionálnych kritikov za „trúdy medzi včelami“, ale dáva jasne najavo, že to boli kritiky týchto iných učencov, ktoré ho prinútili váhať, nie teologické námietky cirkevníkov alebo akékoľvek prenasledovanie zo strany cirkevnej hierarchie.          
       Očividne si bol dostatočne istý svojou teóriou na to, aby o nej mohli diskutovať iní matematici, ale v čase, keď sa každý scholastik, astrológ, mystik či dokonca polovzdelaný blázon považoval za schopného posudzovať astronomické diela, nebol presvedčený, že širšie šírenie jeho teórie bolo v jeho najlepšom záujme. Ako bez okolkov uviedol vo svojej oddanosti pápežovi, „astronómia je napísaná pre astronómov“...

      Ale bol tu aj ďalší pravdepodobný dôvod jeho váhania, ktorý nevyjadril, ale ktorý si treba uvedomiť. Hoci sa zdá, že Koperníka a jeho nasledovníkov a podporovateľov jeho teória určite presvedčila, vedeli tiež, že proti nej existujú rozumné vedecké námietky, najmä na základe fyziky. Koperník vedel, aké námietky to budú, a pokúsil sa ich vo svojej práci odvrátiť. 
      Tieto problémy sa mali stať stredobodom diskusie o konkurenčných kozmologických modeloch, ktorá začala v neskoršom 16. storočí a zúrila, až kým ich o storočie neskôr nakoniec nevyriešila kombinácia Keplerovych zákonov a Newtonovej novej fyziky. 
      Koperník a jeho následovníci to v tom čase neuznávali, ale vedeli, že aspoň niektoré z vedeckých námietok, o ktorých vedeli, že ich táto teória pritiahne, budú platné a v tomto štádiu ich nebolo možné úplne vyvrátiť. 

Georg Joachim Rheticus
zdroj : Univerzita vo Wittenbergu - Georg Joachim Rheticus

      Ale napriek všetkým týmto dôvodom Koperník zmenil názor, a to predovšetkým vďaka úsiliu  Georga Joachima Rheticusa. Rheticus bol protestant, ktorého luteránsky reformátor, teológ a pedagóg Philipp Melanchthon v roku 1536 vymenoval za profesora matematiky na novej univerzite vo Wittenbergu. O dva roky neskôr dostal povolenie ísť študovať k popredným astronómom, aby si rozšíril svoje vedomosti, a počas tohto turné po Európe sa Rheticus dopočul o Koperníkovi a vyhľadal ho vo Fromborgu. 
      Rheticus strávil dva roky s Koperníkom a stal sa jeho nadšeným žiakom, povzbudzujúc starnúceho majstra, aby konečne zverejnil celú expozíciu svojho modelu. V roku 1540 vydal Rheticus svoje Narratio Prima alebo „Prvú správu“ – anonymný abstrakt Koperníkovho diela De revolutionibus, ktorý vysvetlil heliocentrický model podrobnejšie ako  Commentariolus. 
      Narratio vyšlo najprv v Danzigu a potom v druhom vydaní v Bazileji v roku 1541, pričom obe vydania vzbudili veľký záujem. Koperníka povzbudilo pozitívne prijatie, ktoré Narratio dostalo, a tak sa nakoniec rozhodol zverejniť celé svoje dielo spolu s vysvetlením jeho počiatočnej nevôle. 

          Ak by skutočnou obavou Koperníka bolo čisto teologicky založené odmietnutie a zúrivé odsúdenie Cirkvi, ako to predpokladá mýtus, potom by sme to určite videli, keď kniha v roku 1543 konečne vyšla. 
      V čase, keď sa jeho kniha začala čítať, on sám by bol posmrtne zavrhnutý zúrivo protivedeckou Cirkvou, ale ak by to bola očakávaná náboženská odpoveď, ktorú mal v rukách toľko desaťročí, reakcia Cirkvi by bola určite o to zúrivejšia, že svojou smrťou unikol inkvizícii. 
      Až na to, že reakcia na vydanie De revolutionibus bola... nič moc... Rovnako ako Narratio, bola dobre prijatá odborníkmi, ktorí sa zaujímali o astronómiu a kozmológiu, ale nebola zaznamenaná žiadna búrka odsúdenia ani výzvy, aby bola kniha vyhlásená za kacírsku. 

         Niekedy sa tvrdí, že to bolo preto, že „Predhovor“, ktorý písal Osiander, dokázal každého presvedčiť, že kniha bola iba výpočtovou metódou a nemala sa brať doslovne, čím úplne odvrátila náboženské odsúdenie. Tento argument však nedáva zmysel. Osianderov predhovor mal určite za cieľ otupiť zle informovanú kritiku diela, ako to objasňuje list Rheticusovi a Koperníkovi. 
        Osiander ďalej tvrdí, že zdôraznenie skutočnosti, že  všetky matematické kozmologické modely boli v podstate len výpočtovými zariadeniami, by poskytlo priestor pre „peripatetikov“, aby dôkladne zvážili Kopernikovu tézu, namiesto toho, aby ju okamžite zavrhli. 
        Nebola to lesť presvedčiť každého, že kniha by sa mala čítať iba týmto spôsobom, pretože každý, kto čítal „Predhovor“, pomerne rýchlo videl, že Koperník jednoznačne argumentoval fyzickou realitou svojho systému. Úvodná poznámka bola jednoducho spôsobom, ako prekonať neinformovanú kritiku a prinútiť potenciálnych kritikov, aby vážne zvážili matematické jadro knihy. 
      Napriek tomu bola náboženská reakcia minimálna. Mimochodom, na to, že „Predhovor“ nenapísal Koperník, ale Osiander, prišiel Giovanni Maria Tolosani v 17. storočí.

           Často sa uvádza, že Martin Luther odmietol Koperníka z čisto náboženských dôvodov, ale dôkazy sú veľmi slabé. Námietky mal vysloviť ešte pred publikovaním Koperníkovej teórie, ale Luther zvykol dávať kritiku najavo veľmi jasne a písomne. 
        Určite jasnejšia a  významnejšia je reakcia Phillipa Melanchtona vzhľadom na to, že bol (na rozdiel od Luthera) skutočným filozofom gramotným v astronómii. Hoci nie je jasné, či Melanchton považoval jeho teóriu za „absurdnú“ z vedeckých dôvodov, z náboženských alebo z oboch. 
      Napriek tomu Melanchthon stále podporoval používanie Koperníkovho modelu ako výpočtového zariadenia na Wittenbergskej univerzite a iných luteránskych inštitúciách.

     S námietkou proti kopernikanizmu, ktorá má nejakú jasnú náboženskú zložku, sa musíme obrátiť na už spomínaného Giovanniho Máriu Tolosaniho (asi 1470 – 1549), ktorý bol dominikánskym mníchom z Florencie, poradcom pápeža a skúseným astronómom. Tolosani napísal veľké dielo s názvom O pravde Svätého písma, ktoré dokončil okolo roku 1544. 
      Potom k nemu pridal sériu 12 dodatkov na rôzne témy, vrátane jedného o Koperníkovi. Tolosani bol veľmi aristotelovský v tradícii Tomáša Akvinského, a presne ten druh „peripatetika“, o ktorých mal Koperník podozrenie, že jeho teóriu zavrhnú. A on to odmietol – presne pre kombináciu vedeckých a teologických dôvodov, ktoré by sme očakávali od tomistu :
        „Lebo hlúpym úsilím sa [Koperník] pokúsil oživiť slabý pytagorovský názor, už dávno zaslúžene zničený, pretože je vyslovene v rozpore s ľudským rozumom a odporuje aj Svätému písmu. Z tejto situácie by mohli ľahko vzniknúť nezhody medzi katolíckymi vykladačmi svätého Písma a tými, ktorí by sa chceli tvrdohlavo držať tohto falošného názoru."

         Dvojaké dôvody na odmietnutie, ktoré sú tu uvedené – že teória je v rozpore s rozumom a je tiež v rozpore so Svätým písmom – mali o 90 rokov neskôr tvoriť základ pre odmietnutie Galilea. 
       Tolosaniho námietky sa zakladali ako na jeho tradičných interpretáciách biblických textov, tak aj na jeho znalosti aristotelovskej fyziky. Tvrdil, že astronómia ako matematická disciplína musí byť podriadená vyšším a „ušľachtilejším“ disciplínam fyziky a teológie – a Koperníka odmieta, pretože jeho teória je v zásade v rozpore v bodoch fyziky aj teológie, a pretože ho považuje za „veľmi nedostatočného vo fyzike a logike“. 
        Nie je to teda obyčajný kazateľ, ktorý odmieta Koperníka len preto, že je v rozpore s Bibliou. 

         Je zaujímavé, že Tolosani tiež poznamenal, že učenec Bartelomeo Spina plánoval túto knihu odsúdiť, ale keďže mu v tom zabránila najskôr choroba a potom smrť, nemohol tento zámer splniť. 
      Takže to je reakcia „peripatetikov“, ktorú Koperník očakával. Čo je však na nej pozoruhodné, že bola dosť  tlmená. Síce nemôžeme vedieť, aký vplyv mohlo mať vyvrátenie Spinu, ale Tolosaniho práca mala veľmi malý vplyv. Jeho brožúra nebola nikdy publikovaná a zmizla v archívoch jeho rádu iba v rukopisnej forme. 
         Čítali ju niektorí z jeho kolegov dominikánov z Florencie a mohla ovplyvniť Tommasa Cacciniho, dominikánskeho kazateľa, ktorého kázeň útočiaca na Galilea 20. decembra 1614 začala celú Galileovu aféru. 
      Okrem tejto nepublikovanej brožúry je však len málo známok akejkoľvek kritiky De revolutionibus, ktorý by mal nejaký podstatný náboženský základ. 


„Kniha, ktorú nikto nečítal“
Od roku 1543

      Od roku 1543 asi do roku 1600 bola reakcia na De revolutionibus dvojaká. Na jednej strane drvivá väčšina astronómov neprijala Koperníkov model ako fyzikálny systém, a to najmä pre vedecké námietky založené na Aristotelovej fyzike. 
      Na druhej strane bola ocenená jeho matematická prepracovanosť a hoci nebol presnejší ako Ptolemaiov model, na niektoré výpočty sa dal ľahšie použiť. 
      Erasmus Reinhold použil Koperníkove výpočty ako základ pre svoje astronomické Prutenické tabuľky. Tie sa stali široko prijímanými, a nakoniec sa stali základom reformy kalendára pápeža Gregora XIII. v roku 1582, pričom gregoriánsky kalendár sa používa dodnes.
        Ale sám Reinhold odmietol Koperníkovu teóriu na fyzikálnych základoch a previedol Koperníkove výpočty späť do geocentrického modelu.

          Celkovo bola teda vedecká reakcia na De revolutionibus taká, že to bola skvelá matematika, ale zlá fyzika
         Pierre de la Ramée z Collège Royal v Paríži v roku 1578 takisto ocenil Prutenické tabuľky, ale nebol presvedčený o Koperníkovej „márnej a ťažkopádnej“ teórii:
        „Keby sa Koperník zaoberal budovaním astronómie bez hypotéz! V skutočnosti by bolo pre neho oveľa jednoduchšie vystopovať astronómiu v súlade s pravdou o nebeských telesách, než [vynaložiť] také obrovské úsilie na pohyb Zeme, čo nás núti pozerať sa na nehybné hviezdy a špekulovať z vesmíru o pohybujúcej sa Zemi." (Scholae mathematicae, II.47)

         Skutočne len málo vedcov prijalo Koperníkovu teóriu pred aférou Galileo - iba 11 spisovateľov, ktorí vtedy prijali kopernikanizmus, ako niečo iné ako výpočtový prostriedok: 
  • Thomas Digges a Thomas Hariot v Anglicku; 
  • Giordano Bruno a Galileo Galilei v Taliansku; 
  • Diego de Zuñiga v Španielsku; 
  • Simon Stevin na Dolnej zemi; 
  • Georg Joachim Rheticus, Michael Maestlin, Christoph Rothmann a Johannes Kepler v Nemecku (Aj keď sa zdá, že Rothmann neskôr zmenil názor.)
      To znamená, že keď inkvizícia dospela k záveru, že kopernikanizmus je „absurdný vo filozofii“, mala na svojej strane drvivú väčšinu európskych astronómov a fyzikov. Inými slovami, Cirkev podporila vedecký konsenzus – v rozpore s mýtom, že aféra Galileo bola čisto prípadom „náboženstva verzus veda“. 
         Vedecké argumenty proti heliocentrizmu boli silné, dokonca aj generáciu po Galileovi a konsenzus vedy sa zmenil až po Newtonovej Principii Mathematica (1687). 
        
      Samozrejme, mýty sú mocné, najmä ak sú podporované nevedomosťou a predsudkami.  Mýtus, že Koperník sa obával náboženského prenasledovania a v dôsledku toho oddialil vydanie svojej knihy, je nezmysel. Bol súčasťou neskoro - stredovekej až rano - modernej kultúry, ktorá už spochybňovala ptolemaiovskú a aristotelovskú ortodoxiu a hľadala elegantnejšie a presnejšie matematické základy pre astronómiu. 
      Svoje teórie netajil a vo svojej práci ho výrazne povzbudzovali a podporovali poprední cirkevníci, vrátane niekoľkých biskupov, troch kardinálov a pápeža. 
         Jeho váhanie vychádzalo z jeho správneho vnímania, že aristotelovskí scholastici odmietnu jeho tézu predovšetkým z fyzikálnych dôvodov, hoci ich syntéza fyziky s teológiou by bola tiež motiváciou. Koniec.

      

Zdroj : 

História pre ateistov -  VEĽKÉ MÝTY 6 : Koperníkova kniha na smrteľnej posteli


🔸️ Zaujímavý článok : 

            Mikuláš Koperník, ktorého pozostatky boli nedávno identifikované, bol znovu pochovaný v sobotu v katedrále v severopoľskom Fromborku, deň po 467. výročí jeho smrti.
        V roku 1616 pápež Pavol V. prácu astronóma odsúdil. Vatikán neskôr Koperníka a jeho žiakov rehabilitoval.🔹️ Témy :

---》 História - VEDA


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára